Toppers Class X
2019-2020
 • Rashi Agnihotri

  92.2%

 • Chintan Vysya

  92%

 • Raghav Gaur

  88.06%

 • Ankit Sahu

  88.2%

 • Mehak Bhatia

  87.8%

 • Kumar Keshav

  87.2%

 • Om Gupta

  87%

 • Sameer Kashyap

  86.6%

 • Yuvraj Trivedi

  86.2%

 • Nikhil Kumar

  85.8%